โรงเรียนวัดพรหมเกษร (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 17
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 2 7 10 0 1 48
ร้อยละ 2.94 % 10.29 % 14.71 % 0.00 % 1.47 % 70.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 1 10 1 0 34
ร้อยละ 4.17 % 2.08 % 20.83 % 2.08 % 0.00 % 70.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 6 10 20 1 1 99
ร้อยละ 4.38 % 7.30 % 14.60 % 0.73 % 0.73 % 72.26 %

89 : 4 , 9 , 10 , 0 , 1 , 65...4.49 , 10.11 , 11.24 , 0.00 , 1.12 , 73.03 = 24 : 26.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 27.74%

Powered By www.thaieducation.net