โรงเรียนบ้านธารชะอม (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 96.30 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 1.30 % 6.49 % 0.00 % 0.00 % 92.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 0 1 8 1 0 121
ร้อยละ 0.00 % 0.76 % 6.11 % 0.76 % 0.00 % 92.37 %

104 : 0 , 1 , 6 , 0 , 0 , 97...0.00 , 0.96 , 5.77 , 0.00 , 0.00 , 93.27 = 7 : 6.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.63%

Powered By www.thaieducation.net