โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
153
จำนวน(คน) 4 2 4 2 2 139
ร้อยละ 2.61 % 1.31 % 2.61 % 1.31 % 1.31 % 90.85 %
ระดับประถมศึกษา
366
จำนวน(คน) 9 8 7 4 4 334
ร้อยละ 2.46 % 2.19 % 1.91 % 1.09 % 1.09 % 91.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 519 คน
จำนวน(คน) 13 10 11 6 6 473
ร้อยละ 2.50 % 1.93 % 2.12 % 1.16 % 1.16 % 91.14 %

519 : 13 , 10 , 11 , 6 , 6 , 473...2.50 , 1.93 , 2.12 , 1.16 , 1.16 , 91.14 = 46 : 8.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 519 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 8.86%

Powered By www.thaieducation.net