โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 11
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 3 3 5 1 0 32
ร้อยละ 6.82 % 6.82 % 11.36 % 2.27 % 0.00 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 4 4 6 1 0 43
ร้อยละ 6.90 % 6.90 % 10.34 % 1.72 % 0.00 % 74.14 %

58 : 4 , 4 , 6 , 1 , 0 , 43...6.90 , 6.90 , 10.34 , 1.72 , 0.00 , 74.14 = 15 : 25.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.86%

Powered By www.thaieducation.net