โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 3
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
15
จำนวน(คน) 0 0 1 2 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 13.33 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
19 คน
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.53 % 10.53 % 0.00 % 78.95 %

19 : 0 , 0 , 2 , 2 , 0 , 15...0.00 , 0.00 , 10.53 , 10.53 , 0.00 , 78.95 = 4 : 21.05
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 19 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05%

Powered By www.thaieducation.net