โรงเรียนบ้านป่าเลา (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 15
ร้อยละ 15.79 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 6 3 11 2 0 63
ร้อยละ 7.06 % 3.53 % 12.94 % 2.35 % 0.00 % 74.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 3.70 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 9 4 17 2 0 99
ร้อยละ 6.87 % 3.05 % 12.98 % 1.53 % 0.00 % 75.57 %

104 : 9 , 3 , 12 , 2 , 0 , 78...8.65 , 2.88 , 11.54 , 1.92 , 0.00 , 75.00 = 26 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 24.43%

Powered By www.thaieducation.net