โรงเรียนบ้านป่ากล้วย (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 30
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 1 0 9 0 0 94
ร้อยละ 0.96 % 0.00 % 8.65 % 0.00 % 0.00 % 90.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 62
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 7 0 12 0 0 186
ร้อยละ 3.41 % 0.00 % 5.85 % 0.00 % 0.00 % 90.73 %

139 : 3 , 0 , 12 , 0 , 0 , 124...2.16 , 0.00 , 8.63 , 0.00 , 0.00 , 89.21 = 15 : 10.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.27%

Powered By www.thaieducation.net