โรงเรียนสันโป่งวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรรณพัชร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 0 0 3 0 15
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 3 0 5 3 3 39
ร้อยละ 5.66 % 0.00 % 9.43 % 5.66 % 5.66 % 73.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 0 4 1 1 49
ร้อยละ 1.79 % 0.00 % 7.14 % 1.79 % 1.79 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 7 0 9 7 4 103
ร้อยละ 5.38 % 0.00 % 6.92 % 5.38 % 3.08 % 79.23 %

74 : 6 , 0 , 5 , 6 , 3 , 54...8.11 , 0.00 , 6.76 , 8.11 , 4.05 , 72.97 = 20 : 27.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.77%

Powered By www.thaieducation.net