โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี (สพป.นครพนม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิรินทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 4 3 0 2 10
ร้อยละ 13.64 % 18.18 % 13.64 % 0.00 % 9.09 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 13 6 4 0 0 103
ร้อยละ 10.32 % 4.76 % 3.17 % 0.00 % 0.00 % 81.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 1 3 2 2 6 45
ร้อยละ 1.69 % 5.08 % 3.39 % 3.39 % 10.17 % 76.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 17 13 9 2 8 158
ร้อยละ 8.21 % 6.28 % 4.35 % 0.97 % 3.86 % 76.33 %

148 : 16 , 10 , 7 , 0 , 2 , 113...10.81 , 6.76 , 4.73 , 0.00 , 1.35 , 76.35 = 35 : 23.65
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 23.67%

Powered By www.thaieducation.net