โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย (สพป.สกลนคร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิไลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 1 1 -3 2 25
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 3.57 % -10.71 % 7.14 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 8 -3 8 7 -2 90
ร้อยละ 7.41 % -2.78 % 7.41 % 6.48 % -1.85 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 10 -2 9 4 0 115
ร้อยละ 7.35 % -1.47 % 6.62 % 2.94 % 0.00 % 84.56 %

136 : 10 , -2 , 9 , 4 , 0 , 115...7.35 , -1.47 , 6.62 , 2.94 , 0.00 , 84.56 = 21 : 15.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.44%

Powered By www.thaieducation.net