โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) (สพป.สกลนคร เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพันธุ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 2 1 1 1 26
ร้อยละ 3.13 % 6.25 % 3.13 % 3.13 % 3.13 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 5 6 4 2 1 71
ร้อยละ 5.62 % 6.74 % 4.49 % 2.25 % 1.12 % 79.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 6 8 5 3 2 97
ร้อยละ 4.96 % 6.61 % 4.13 % 2.48 % 1.65 % 80.17 %

121 : 6 , 8 , 5 , 3 , 2 , 97...4.96 , 6.61 , 4.13 , 2.48 , 1.65 , 80.17 = 24 : 19.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.83%

Powered By www.thaieducation.net