โรงเรียนบ้านปลาหลาย (สพป.สกลนคร เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพันธุ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 35
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 2.50 % 2.50 % 2.50 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 110
ร้อยละ 0.87 % 0.87 % 0.87 % 0.87 % 0.87 % 95.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 49
ร้อยละ 3.39 % 3.39 % 3.39 % 3.39 % 3.39 % 83.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 4 4 4 4 4 194
ร้อยละ 1.87 % 1.87 % 1.87 % 1.87 % 1.87 % 90.65 %

155 : 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 145...1.29 , 1.29 , 1.29 , 1.29 , 1.29 , 93.55 = 10 : 6.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.35%

Powered By www.thaieducation.net