โรงเรียนบ้านแร่ (สพป.สกลนคร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิไลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 5 2 2 2 43
ร้อยละ 5.26 % 8.77 % 3.51 % 3.51 % 3.51 % 75.44 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 9 7 5 12 10 122
ร้อยละ 5.45 % 4.24 % 3.03 % 7.27 % 6.06 % 73.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 2 4 6 3 3 84
ร้อยละ 1.96 % 3.92 % 5.88 % 2.94 % 2.94 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 324 คน
จำนวน(คน) 14 16 13 17 15 249
ร้อยละ 4.32 % 4.94 % 4.01 % 5.25 % 4.63 % 76.85 %

222 : 12 , 12 , 7 , 14 , 12 , 165...5.41 , 5.41 , 3.15 , 6.31 , 5.41 , 74.32 = 57 : 25.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 324 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 23.15%

Powered By www.thaieducation.net