โรงเรียนบ้านผือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 22
ร้อยละ 7.41 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 2 3 3 0 0 46
ร้อยละ 3.70 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 4 5 4 0 0 68
ร้อยละ 4.94 % 6.17 % 4.94 % 0.00 % 0.00 % 83.95 %

81 : 4 , 5 , 4 , 0 , 0 , 68...4.94 , 6.17 , 4.94 , 0.00 , 0.00 , 83.95 = 13 : 16.05
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.05%

Powered By www.thaieducation.net