โรงเรียนบ้านหัวช้าง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 0 2 1 2 16
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 9.09 % 4.55 % 9.09 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 3 1 5 4 3 41
ร้อยละ 5.26 % 1.75 % 8.77 % 7.02 % 5.26 % 71.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 4 1 7 5 5 57
ร้อยละ 5.06 % 1.27 % 8.86 % 6.33 % 6.33 % 72.15 %

79 : 4 , 1 , 7 , 5 , 5 , 57...5.06 , 1.27 , 8.86 , 6.33 , 6.33 , 72.15 = 22 : 27.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.85%

Powered By www.thaieducation.net