โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลำดวน(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
19
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
26 คน
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %

26 : 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 24...0.00 , 3.85 , 3.85 , 0.00 , 0.00 , 92.31 = 2 : 7.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69%

Powered By www.thaieducation.net