โรงเรียนบ้านดงยาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลำดวน(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 23
ร้อยละ 3.57 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 2 5 10 1 0 92
ร้อยละ 1.82 % 4.55 % 9.09 % 0.91 % 0.00 % 83.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 3 7 12 1 0 115
ร้อยละ 2.17 % 5.07 % 8.70 % 0.72 % 0.00 % 83.33 %

138 : 3 , 7 , 12 , 1 , 0 , 115...2.17 , 5.07 , 8.70 , 0.72 , 0.00 , 83.33 = 23 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net