โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลำดวน(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 92.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 4 1 0 2 0 35
ร้อยละ 9.52 % 2.38 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 4 1 4 2 0 94
ร้อยละ 3.81 % 0.95 % 3.81 % 1.90 % 0.00 % 89.52 %

63 : 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 59...0.00 , 0.00 , 6.35 , 0.00 , 0.00 , 93.65 = 4 : 6.35
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.48%

Powered By www.thaieducation.net