โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 3
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 3 0 2 0 1 32
ร้อยละ 7.89 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 2.63 % 84.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
41 คน
จำนวน(คน) 3 0 2 0 1 35
ร้อยละ 7.32 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 2.44 % 85.37 %

41 : 3 , 0 , 2 , 0 , 1 , 35...7.32 , 0.00 , 4.88 , 0.00 , 2.44 , 85.37 = 6 : 14.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 41 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63%

Powered By www.thaieducation.net