โรงเรียนบ้านขอนแป้น (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 27
ร้อยละ 9.09 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 14 4 2 2 0 81
ร้อยละ 13.59 % 3.88 % 1.94 % 1.94 % 0.00 % 78.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 17 6 3 2 0 108
ร้อยละ 12.50 % 4.41 % 2.21 % 1.47 % 0.00 % 79.41 %

136 : 17 , 6 , 3 , 2 , 0 , 108...12.50 , 4.41 , 2.21 , 1.47 , 0.00 , 79.41 = 28 : 20.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59%

Powered By www.thaieducation.net