โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 3 2 1 0 25
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 5.88 % 2.94 % 0.00 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 5 2 10 0 0 95
ร้อยละ 4.46 % 1.79 % 8.93 % 0.00 % 0.00 % 84.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 46
ร้อยละ 5.66 % 0.00 % 7.55 % 0.00 % 0.00 % 86.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 11 5 16 1 0 166
ร้อยละ 5.53 % 2.51 % 8.04 % 0.50 % 0.00 % 83.42 %

146 : 8 , 5 , 12 , 1 , 0 , 120...5.48 , 3.42 , 8.22 , 0.68 , 0.00 , 82.19 = 26 : 17.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.58%

Powered By www.thaieducation.net