โรงเรียนบ้านโดนอาว (สพป.ศรีสะเกษ เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จิรวรรธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
120
จำนวน(คน) 2 8 8 1 0 101
ร้อยละ 1.67 % 6.67 % 6.67 % 0.83 % 0.00 % 84.17 %
ระดับประถมศึกษา
465
จำนวน(คน) 23 20 9 12 0 401
ร้อยละ 4.95 % 4.30 % 1.94 % 2.58 % 0.00 % 86.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
217
จำนวน(คน) 4 16 7 2 0 188
ร้อยละ 1.84 % 7.37 % 3.23 % 0.92 % 0.00 % 86.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 802 คน
จำนวน(คน) 29 44 24 15 0 690
ร้อยละ 3.62 % 5.49 % 2.99 % 1.87 % 0.00 % 86.03 %

585 : 25 , 28 , 17 , 13 , 0 , 502...4.27 , 4.79 , 2.91 , 2.22 , 0.00 , 85.81 = 83 : 14.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 802 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 13.97%

Powered By www.thaieducation.net