โรงเรียนวัดหนองทราย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 1 0 5 1 31
ร้อยละ 9.52 % 2.38 % 0.00 % 11.90 % 2.38 % 73.81 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 12 3 11 15 14 96
ร้อยละ 7.95 % 1.99 % 7.28 % 9.93 % 9.27 % 63.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 3 0 6 3 6 73
ร้อยละ 3.30 % 0.00 % 6.59 % 3.30 % 6.59 % 80.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 284 คน
จำนวน(คน) 19 4 17 23 21 200
ร้อยละ 6.69 % 1.41 % 5.99 % 8.10 % 7.39 % 70.42 %

193 : 16 , 4 , 11 , 20 , 15 , 127...8.29 , 2.07 , 5.70 , 10.36 , 7.77 , 65.80 = 66 : 34.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 29.58%

Powered By www.thaieducation.net