โรงเรียน บ้านวังยาว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 1 0 1 0 1 50
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 1.89 % 0.00 % 1.89 % 94.34 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 3 0 2 0 2 113
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 1.67 % 0.00 % 1.67 % 94.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 4 0 3 0 3 163
ร้อยละ 2.31 % 0.00 % 1.73 % 0.00 % 1.73 % 94.22 %

173 : 4 , 0 , 3 , 0 , 3 , 163...2.31 , 0.00 , 1.73 , 0.00 , 1.73 , 94.22 = 10 : 5.78
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.78%

Powered By www.thaieducation.net