โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
321
จำนวน(คน) 36 26 30 6 1 222
ร้อยละ 11.21 % 8.10 % 9.35 % 1.87 % 0.31 % 69.16 %
ระดับประถมศึกษา
1182
จำนวน(คน) 80 72 188 6 1 835
ร้อยละ 6.77 % 6.09 % 15.91 % 0.51 % 0.08 % 70.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1503 คน
จำนวน(คน) 116 98 218 12 2 1057
ร้อยละ 7.72 % 6.52 % 14.50 % 0.80 % 0.13 % 70.33 %

1503 : 116 , 98 , 218 , 12 , 2 , 1057...7.72 , 6.52 , 14.50 , 0.80 , 0.13 , 70.33 = 446 : 29.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1503 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 446 คน คิดเป็นร้อยละ 29.67%

Powered By www.thaieducation.net