โรงเรียนบ้านตะวันจาก (สพป.สมุทรสงคราม) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มาลัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 24
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 5 5 22 1 1 61
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 23.16 % 1.05 % 1.05 % 64.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 7 5 23 1 1 85
ร้อยละ 5.74 % 4.10 % 18.85 % 0.82 % 0.82 % 69.67 %

122 : 7 , 5 , 23 , 1 , 1 , 85...5.74 , 4.10 , 18.85 , 0.82 , 0.82 , 69.67 = 37 : 30.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.33%

Powered By www.thaieducation.net