โรงเรียนบ้านเกาะสินไห (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 59
ร้อยละ 1.61 % 1.61 % 0.00 % 1.61 % 0.00 % 95.16 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 7 7 0 7 0 169
ร้อยละ 3.68 % 3.68 % 0.00 % 3.68 % 0.00 % 88.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 3 3 0 3 0 58
ร้อยละ 4.48 % 4.48 % 0.00 % 4.48 % 0.00 % 86.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 319 คน
จำนวน(คน) 11 11 0 11 0 286
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 89.66 %

252 : 8 , 8 , 0 , 8 , 0 , 228...3.17 , 3.17 , 0.00 , 3.17 , 0.00 , 90.48 = 24 : 9.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 319 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34%

Powered By www.thaieducation.net