โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 9 4 2 4 0 30
ร้อยละ 18.37 % 8.16 % 4.08 % 8.16 % 0.00 % 61.22 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 8 2 3 2 0 92
ร้อยละ 7.48 % 1.87 % 2.80 % 1.87 % 0.00 % 85.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 17 6 5 6 0 122
ร้อยละ 10.90 % 3.85 % 3.21 % 3.85 % 0.00 % 78.21 %

156 : 17 , 6 , 5 , 6 , 0 , 122...10.90 , 3.85 , 3.21 , 3.85 , 0.00 , 78.21 = 34 : 21.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.79%

Powered By www.thaieducation.net