โรงเรียนวัดรักขิตวัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 3 3 0 1 21
ร้อยละ 3.45 % 10.34 % 10.34 % 0.00 % 3.45 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 7 13 15 7 4 60
ร้อยละ 6.60 % 12.26 % 14.15 % 6.60 % 3.77 % 56.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 8 16 18 7 5 81
ร้อยละ 5.93 % 11.85 % 13.33 % 5.19 % 3.70 % 60.00 %

135 : 8 , 16 , 18 , 7 , 5 , 81...5.93 , 11.85 , 13.33 , 5.19 , 3.70 , 60.00 = 54 : 40.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net