โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 2 2 3 3 0 46
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 5.36 % 5.36 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 7 5 9 5 0 128
ร้อยละ 4.55 % 3.25 % 5.84 % 3.25 % 0.00 % 83.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 9 7 12 8 0 174
ร้อยละ 4.29 % 3.33 % 5.71 % 3.81 % 0.00 % 82.86 %

210 : 9 , 7 , 12 , 8 , 0 , 174...4.29 , 3.33 , 5.71 , 3.81 , 0.00 , 82.86 = 36 : 17.14
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14%

Powered By www.thaieducation.net