โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 4 2 0 1 0 17
ร้อยละ 16.67 % 8.33 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 19 12 6 8 3 97
ร้อยละ 13.10 % 8.28 % 4.14 % 5.52 % 2.07 % 66.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 9 8 10 6 0 41
ร้อยละ 12.16 % 10.81 % 13.51 % 8.11 % 0.00 % 55.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 243 คน
จำนวน(คน) 32 22 16 15 3 155
ร้อยละ 13.17 % 9.05 % 6.58 % 6.17 % 1.23 % 63.79 %

169 : 23 , 14 , 6 , 9 , 3 , 114...13.61 , 8.28 , 3.55 , 5.33 , 1.78 , 67.46 = 55 : 32.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 36.21%

Powered By www.thaieducation.net