โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 (สพป.บุรีรัมย์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 5
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 7 3 7 2 0 24
ร้อยละ 16.28 % 6.98 % 16.28 % 4.65 % 0.00 % 55.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 3 12 1 0 24
ร้อยละ 2.44 % 7.32 % 29.27 % 2.44 % 0.00 % 58.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 8 6 19 3 0 53
ร้อยละ 8.99 % 6.74 % 21.35 % 3.37 % 0.00 % 59.55 %

48 : 7 , 3 , 7 , 2 , 0 , 29...14.58 , 6.25 , 14.58 , 4.17 , 0.00 , 60.42 = 19 : 39.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 40.45%

Powered By www.thaieducation.net