โรงเรียนบ้านคำเจริญ (สพป.หนองคาย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ญานิชศา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 28
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 2 2 13 0 0 82
ร้อยละ 2.02 % 2.02 % 13.13 % 0.00 % 0.00 % 82.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 4 2 13 1 0 110
ร้อยละ 3.08 % 1.54 % 10.00 % 0.77 % 0.00 % 84.62 %

130 : 4 , 2 , 13 , 1 , 0 , 110...3.08 , 1.54 , 10.00 , 0.77 , 0.00 , 84.62 = 20 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net