โรงเรียนบ้านเหวตาบัว (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 0 0 3 2 0 151
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.92 % 1.28 % 0.00 % 96.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 2 0 5 2 0 51
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 8.33 % 3.33 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 269 คน
จำนวน(คน) 2 0 8 4 0 255
ร้อยละ 0.74 % 0.00 % 2.97 % 1.49 % 0.00 % 94.80 %

209 : 0 , 0 , 3 , 2 , 0 , 204...0.00 , 0.00 , 1.44 , 0.96 , 0.00 , 97.61 = 5 : 2.39
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 269 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20%

Powered By www.thaieducation.net