โรงเรียนบ้านขุยวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 5 3 1 0 0 41
ร้อยละ 10.00 % 6.00 % 2.00 % 0.00 % 0.00 % 82.00 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 11 0 6 3 0 79
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 79.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 46
ร้อยละ 3.92 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 90.20 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 18 3 10 3 0 166
ร้อยละ 9.00 % 1.50 % 5.00 % 1.50 % 0.00 % 83.00 %

149 : 16 , 3 , 7 , 3 , 0 , 120...10.74 , 2.01 , 4.70 , 2.01 , 0.00 , 80.54 = 29 : 19.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00%

Powered By www.thaieducation.net