โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 31
ร้อยละ 13.51 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 1 2 12 0 0 96
ร้อยละ 0.90 % 1.80 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 86.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 6 2 13 0 0 127
ร้อยละ 4.05 % 1.35 % 8.78 % 0.00 % 0.00 % 85.81 %

148 : 6 , 2 , 13 , 0 , 0 , 127...4.05 , 1.35 , 8.78 , 0.00 , 0.00 , 85.81 = 21 : 14.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.19%

Powered By www.thaieducation.net