โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 1 1 0 1 26
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 3.33 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 1 2 2 0 3 74
ร้อยละ 1.22 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 3.66 % 90.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 2 1 2 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.41 % 2.70 % 5.41 % 86.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 2 3 5 1 6 132
ร้อยละ 1.34 % 2.01 % 3.36 % 0.67 % 4.03 % 88.59 %

112 : 2 , 3 , 3 , 0 , 4 , 100...1.79 , 2.68 , 2.68 , 0.00 , 3.57 , 89.29 = 12 : 10.71
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.41%

Powered By www.thaieducation.net