โรงเรียนบ้านจาบ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 29
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 8 0 4 0 0 23
ร้อยละ 22.86 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 65.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 9 0 8 0 0 52
ร้อยละ 13.04 % 0.00 % 11.59 % 0.00 % 0.00 % 75.36 %

69 : 9 , 0 , 8 , 0 , 0 , 52...13.04 , 0.00 , 11.59 , 0.00 , 0.00 , 75.36 = 17 : 24.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 24.64%

Powered By www.thaieducation.net