โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 2 6 2 1 27
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 15.00 % 5.00 % 2.50 % 67.50 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 3 2 18 1 1 55
ร้อยละ 3.75 % 2.50 % 22.50 % 1.25 % 1.25 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 0 11 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 28.21 % 0.00 % 0.00 % 71.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 5 4 35 3 2 110
ร้อยละ 3.14 % 2.52 % 22.01 % 1.89 % 1.26 % 69.18 %

120 : 5 , 4 , 24 , 3 , 2 , 82...4.17 , 3.33 , 20.00 , 2.50 , 1.67 , 68.33 = 38 : 31.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 30.82%

Powered By www.thaieducation.net