โรงเรียนบ้านประสุข (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 2 3 3 0 0 62
ร้อยละ 2.86 % 4.29 % 4.29 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 8 2 15 0 0 145
ร้อยละ 4.71 % 1.18 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 68
ร้อยละ 4.94 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 83.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 14 5 27 0 0 275
ร้อยละ 4.36 % 1.56 % 8.41 % 0.00 % 0.00 % 85.67 %

240 : 10 , 5 , 18 , 0 , 0 , 207...4.17 , 2.08 , 7.50 , 0.00 , 0.00 , 86.25 = 33 : 13.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.33%

Powered By www.thaieducation.net