โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 22
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 49
ร้อยละ 3.28 % 0.00 % 16.39 % 0.00 % 0.00 % 80.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 3 0 10 0 0 71
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 11.90 % 0.00 % 0.00 % 84.52 %

84 : 3 , 0 , 10 , 0 , 0 , 71...3.57 , 0.00 , 11.90 , 0.00 , 0.00 , 84.52 = 13 : 15.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.48%

Powered By www.thaieducation.net