โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 2 2 3 1 0 42
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 6.00 % 2.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 4 1 6 2 0 113
ร้อยละ 3.17 % 0.79 % 4.76 % 1.59 % 0.00 % 89.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 41
ร้อยละ 4.17 % 2.08 % 6.25 % 2.08 % 0.00 % 85.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 8 4 12 4 0 196
ร้อยละ 3.57 % 1.79 % 5.36 % 1.79 % 0.00 % 87.50 %

176 : 6 , 3 , 9 , 3 , 0 , 155...3.41 , 1.70 , 5.11 , 1.70 , 0.00 , 88.07 = 21 : 11.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50%

Powered By www.thaieducation.net