โรงเรียนบ้านโคกเพชร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 2 2 3 2 19
ร้อยละ 9.68 % 6.45 % 6.45 % 9.68 % 6.45 % 61.29 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 13 13 9 0 0 39
ร้อยละ 17.57 % 17.57 % 12.16 % 0.00 % 0.00 % 52.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 16 15 11 3 2 58
ร้อยละ 15.24 % 14.29 % 10.48 % 2.86 % 1.90 % 55.24 %

105 : 16 , 15 , 11 , 3 , 2 , 58...15.24 , 14.29 , 10.48 , 2.86 , 1.90 , 55.24 = 47 : 44.76
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 44.76%

Powered By www.thaieducation.net