โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 2 1 1 20
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 8.00 % 4.00 % 4.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 8 0 3 3 0 39
ร้อยละ 15.09 % 0.00 % 5.66 % 5.66 % 0.00 % 73.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 9 0 5 4 1 59
ร้อยละ 11.54 % 0.00 % 6.41 % 5.13 % 1.28 % 75.64 %

78 : 9 , 0 , 5 , 4 , 1 , 59...11.54 , 0.00 , 6.41 , 5.13 , 1.28 , 75.64 = 19 : 24.36
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 24.36%

Powered By www.thaieducation.net