โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 35
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 5 1 17 0 0 128
ร้อยละ 3.31 % 0.66 % 11.26 % 0.00 % 0.00 % 84.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 3 9 0 0 43
ร้อยละ 1.79 % 5.36 % 16.07 % 0.00 % 0.00 % 76.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 7 4 29 0 0 206
ร้อยละ 2.85 % 1.63 % 11.79 % 0.00 % 0.00 % 83.74 %

190 : 6 , 1 , 20 , 0 , 0 , 163...3.16 , 0.53 , 10.53 , 0.00 , 0.00 , 85.79 = 27 : 14.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.26%

Powered By www.thaieducation.net