โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 32
ร้อยละ 12.20 % 0.00 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 5 0 19 0 1 79
ร้อยละ 4.81 % 0.00 % 18.27 % 0.00 % 0.96 % 75.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 6 0 2 0 0 42
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 16 0 25 0 1 153
ร้อยละ 8.21 % 0.00 % 12.82 % 0.00 % 0.51 % 78.46 %

145 : 10 , 0 , 23 , 0 , 1 , 111...6.90 , 0.00 , 15.86 , 0.00 , 0.69 , 76.55 = 34 : 23.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.54%

Powered By www.thaieducation.net