โรงเรียนบ้านหนองบัว (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 2.08 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 5 1 13 0 0 102
ร้อยละ 4.13 % 0.83 % 10.74 % 0.00 % 0.00 % 84.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 5 2 15 0 0 147
ร้อยละ 2.96 % 1.18 % 8.88 % 0.00 % 0.00 % 86.98 %

169 : 5 , 2 , 15 , 0 , 0 , 147...2.96 , 1.18 , 8.88 , 0.00 , 0.00 , 86.98 = 22 : 13.02
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.02%

Powered By www.thaieducation.net