โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 6 3 6 1 1 64
ร้อยละ 7.41 % 3.70 % 7.41 % 1.23 % 1.23 % 79.01 %
ระดับประถมศึกษา
397
จำนวน(คน) 21 16 61 1 1 297
ร้อยละ 5.29 % 4.03 % 15.37 % 0.25 % 0.25 % 74.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
123
จำนวน(คน) 4 6 26 0 0 87
ร้อยละ 3.25 % 4.88 % 21.14 % 0.00 % 0.00 % 70.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 601 คน
จำนวน(คน) 31 25 93 2 2 448
ร้อยละ 5.16 % 4.16 % 15.47 % 0.33 % 0.33 % 74.54 %

478 : 27 , 19 , 67 , 2 , 2 , 361...5.65 , 3.97 , 14.02 , 0.42 , 0.42 , 75.52 = 117 : 24.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 601 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 25.46%

Powered By www.thaieducation.net