โรงเรียนบ้านหนองขาม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 34
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 5 7 0 0 0 112
ร้อยละ 4.03 % 5.65 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 40
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 9 11 0 0 0 186
ร้อยละ 4.37 % 5.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.29 %

162 : 7 , 9 , 0 , 0 , 0 , 146...4.32 , 5.56 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 90.12 = 16 : 9.88
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.71%

Powered By www.thaieducation.net