โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 2 0 2 0 19
ร้อยละ 4.17 % 8.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 62
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 2.78 % 2.78 % 2.78 % 86.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 3 4 2 4 2 131
ร้อยละ 2.05 % 2.74 % 1.37 % 2.74 % 1.37 % 89.73 %

96 : 3 , 4 , 2 , 4 , 2 , 81...3.13 , 4.17 , 2.08 , 4.17 , 2.08 , 84.38 = 15 : 15.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.27%

Powered By www.thaieducation.net